ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ Yuxi Beauty (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเว็บไซต์นี้) คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์นี้ได้ โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการเรียกดูหรือใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มุ่งมั่นในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามหากมีข้อผิดพลาในเนื้อหาเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยใดๆ และเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์นี้อาจหยุดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์นี้ไม่ก่อให้เกิดการเสียหายใดๆ
(รวมทั้งไวรัสคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยของระบบ การสูญหายของข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดใดทั้งสิ้น) ทางเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์นี้ การละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการใช้งานหรือลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ รวมทั้งกำไร ค่าความนิยม การใช้งานหรือสิ่งอื่นๆ ใดใดทั้งสิ้น

บริษัทอาจเชื่อมต่อกับหน้าเว็บที่ให้บริการโดยองค์กรอื่นๆ และบริษัท
ะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาของเว็บนั้นๆ ผู้ใช้ที่เรียกดูจะต้องรับผลที่ตามมาเอง ไม่ว่าจะใช้บริการของเว็บไซต์นี้ในการดาวน์โหลดหรือรับข้อมูลใดๆ ผู้ใช้จะต้องพิจารณาและรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เนื่องจากการดาวน์โหลดข้อมูลก่อนหน้า